Đây là hệ thống rút gọn link của VINH PHUC WORK. Nếu bạn muốn nắm được thông tin Link đã chia sẻ đi bất cứ đâu, Có bao nhiêu người Click vào Link. Vui lòng đăng ký tài khoản tại đây: ĐĂNG KÝ

Stats

Notes
Expert level
The API key should be sent as a Bearer token in the Authorization header of the request. Get your API key.
Show

API endpoint:

GET
https://link.vinhphuc.work/api/v1/stats/{id}

Request example:

curl --location --request GET 'https://link.vinhphuc.work/api/v1/stats/{id}?name={name}&from={from}&to={to}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parameter
Type
Description
name
required string
The name of the statistic. Possible values are: browser, cities, clicks, clicks_hour, country, device, language, platform, referrer.
from
required string
The starting date in Y-m-d format.
to
required string
The ending date in Y-m-d format.
search
optional string
The search query.
search_by
optional string
Search by. Possible values are: value for Value. Defaults to: url.
sort_by
optional string
Sort by. Possible values are: count for Count, value for Value. Defaults to: count.
sort
optional string
Sort. Possible values are: desc for Descending, asc for Ascending. Defaults to: desc.
per_page
optional integer
Results per page. Possible values are: 10, 25, 50, 100. Defaults to: 100.