Đây là hệ thống rút gọn link của VINH PHUC WORK. Nếu bạn muốn nắm được thông tin Link đã chia sẻ đi bất cứ đâu, Có bao nhiêu người Click vào Link. Vui lòng đăng ký tài khoản tại đây: ĐĂNG KÝ

Pixels

Notes
Expert level
The API key should be sent as a Bearer token in the Authorization header of the request. Get your API key.
List

API endpoint:

GET
https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels

Request example:

curl --location --request GET 'https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parameter
Type
Description
search
optional string
The search query.
search_by
optional string
Search by. Possible values are: name for Name. Defaults to: name.
type
optional string
The pixel type. Possible values are: adroll, bing, facebook, google-ads, google-analytics, google-tag-manager, linkedin, pinterest, quora, x.
sort_by
optional string
Sort by. Possible values are: id for Date created, name for Name. Defaults to: id.
sort
optional string
Sort. Possible values are: desc for Descending, asc for Ascending. Defaults to: desc.
per_page
optional integer
Results per page. Possible values are: 10, 25, 50, 100. Defaults to: 100.
Show

API endpoint:

GET
https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels/{id}

Request example:

curl --location --request GET 'https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Store

API endpoint:

POST
https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels

Request example:

curl --location --request POST 'https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'name={name}' \
--data-urlencode 'type={type}' \
--data-urlencode 'value={value}'
Parameter
Type
Description
name
required string
The pixel name.
type
required string
The pixel type. Possible values are: adroll, bing, facebook, google-ads, google-analytics, google-tag-manager, linkedin, pinterest, quora, x.
value
required string
The pixel ID value.
Update

API endpoint:

PUT PATCH
https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels/{id}

Request example:

curl --location --request PUT 'https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parameter
Type
Description
name
optional string
The pixel name.
type
optional string
The pixel type. Possible values are: adroll, bing, facebook, google-ads, google-analytics, google-tag-manager, linkedin, pinterest, quora, x.
value
optional string
The pixel ID value.
Delete

API endpoint:

DELETE
https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels/{id}

Request example:

curl --location --request DELETE 'https://link.vinhphuc.work/api/v1/pixels/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'