Đây là hệ thống rút gọn link của VINH PHUC WORK. Nếu bạn muốn nắm được thông tin Link đã chia sẻ đi bất cứ đâu, Có bao nhiêu người Click vào Link. Vui lòng đăng ký tài khoản tại đây: ĐĂNG KÝ

Account

Notes
Expert level
The API key should be sent as a Bearer token in the Authorization header of the request. Get your API key.
Show

API endpoint:

GET
https://link.vinhphuc.work/api/v1/account

Request example:

curl --location --request GET 'https://link.vinhphuc.work/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'